เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่มีความหลากหลาย
DEVELOPER
เรามุ่งมั่นที่จะจัดโครงการอบรมที่สามารถพัฒนาให้นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ชั้นนำของประเทศ
DESIGN
ไม่เพียงแต่โครงการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น โครงการด้านการสอนการออกแบบ เรายังใส่ใจกับความสำคัญของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือหน้าตาของโปแกรม
MARGETING
เราจะสอนให้นิสิตของเรา สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่เรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริมได้